Work 1

 โครงการก่อสร้าง : บ้านพักตากอากาศต่างชาติ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักตากอากาศต่างชาติ

เจ้าของงาน : คุณการ์เบียนและคุณไพฑูรย์

สถานที่ : เขากมลา  หาดกมลา  จังหวัดภูเก็ต