ประวัติ HISTORY

วิสัยทัศน์ VISION :“เราจะเป็นผู้นำงานก่อสร้างที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป”

พันธะกิจ MISSION : “สร้างงานคุณภาพเพื่อความพอใจของลูกค้า ตรงเวลา  มีความซื่อสัตย์ เพิ่มความไว้ใจโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จนเป็นผลทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป”

ประวัติ  HISTORY

  • บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่   18  พฤษภาคม  2553
  • วัตถุประสงค์เพื่อการทำงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามนโยบาย  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • พ.ศ.2553-2555  ทางทีมงาน ได้รับงานรับเหมาในส่วนงานอาคารพาณิชย์ โรงงาน สำนักงาน บ้านพักอาศัย 2-4 ชั้น บ้านบนยอดเขาและบ้านที่ติดชายทะเลอัดดามัน
  • พ.ศ.2556  บริษัทได้ขยายงาน รับเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ M&E   สำหรับภายในประเทศไทย ทุกภาค รวมถึงขยายงาน รับงานด้านออกแบบอาคารและตัวโรงงาน หรือเพิ่มเติมงานให้ครบวงจร ในการบริหารและจัดการ